logo
0

Reklamációs feltételek

Szavatosság. Kellékszavatosság
Garanciális javítást szeretne intézni? Vegye fel velünk a kapcsolatot, és mi a lehető legegyszerűbben megoldjuk.
Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
2021. január 1-én hatályba lépett a 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet, amely az alábbiak szerint módosítja a megvásárolt áruk szavatosságát:
a) a 10 000–100 000 forint értékű termékekre 1 év garancia vonatkozik

b) a 100 000–250 000 forint értékű termékekre 2 év garancia vonatkozik 

A 10 000 forint alatti értékű termékekre garancia nem szükséges. A 2021. január 1. előtt vásárolt termékekre a régebbi törvények értelmében 2 év garancia vonatkozik.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
Megrendelő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Ha a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha Megrendelő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termék vásárlása esetén Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
Megrendelő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Ha a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha Megrendelő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – a Kellékszavatosság pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania.
Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
Megrendelő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Jótállás
Hibás teljesítés esetén Szolgáltató jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat.
A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. (pl. fényképezőgép és annak tartozékai 10 000 Ft eladási ár felett)
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Megrendelőnek történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Megrendelő érvényesíthet.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Megrendelő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
• szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),
• rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
• helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
• elemi kár, természeti csapás okozta.

Termékgarancia korlátozásai:
Az 10 000 és 100 000 forint közötti termékekre az alapjogi garancia egy év. Az 100 001-től 250 000 forintig terjedő drágább áruk esetén a garancia időtartama két év.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Megrendelő:
• elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet.
• ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Megrendelő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a Megrendelő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 30 napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Megrendelő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok a Termékszavatosság és Kellékszavatosság pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A jótállás tehát nem érinti a Megrendelő jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Megrendelő békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.
A GARMIN FOGYASZTÓI GARANCIA FELTÉTELEI
A nem légiközlekedési termékekre a vásárlás dátumától számított 2 év garancia vonatkozik az anyag- vagy gyártási hibákra (csak magánszemélyek számára). Ezen időszakon belül a Garmin® egyedüli választása szerint megjavítja vagy kicseréli a normál használat során meghibásodott alkatrészeket. Az ilyen javításokat vagy cseréket az ügyfelek díjmentesen elvégzik, az alkatrészek vagy munkadíjak nem kerülnek felszámításra. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik: (i) kozmetikai sérülésekre, például karcolásokra és horpadásokra; (ii) fogyóeszközök, például elemek, kivéve, ha a termék károsodása anyag- vagy gyártási hiba miatt következett be; (iii) baleset, visszaélés, víz, árvíz, tűz vagy más természeti cselekmények vagy külső okok által okozott károk; (iv) olyan károk, amelyeket olyan személy által végzett szolgáltatás okozott, aki nem a Garmin hivatalos szolgáltatója; (v) a Garmin írásos engedélye nélkül módosított termék károsodása; olyan hálózati adapterekhez és kábelekhez lett csatlakoztatva, amelyek nem rendelkeznek UL (Underwriters Laboratories) tanúsítvánnyal, és nincsenek korlátozott áramforrásként (LPS) megjelölve. Ezenkívül a Garmin fenntartja a jogot arra, hogy visszautasítsa a garanciális igényeket azokra a termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyeket bármely ország törvényeinek megsértésével szereztek be és/vagy használtak fel. Ez a termék csak utazási segédeszközként használható, és nem használható olyan célra, amely az irány, a távolság, a hely vagy a domborzat pontos mérését igényli. A Garmin nem vállal garanciát a térképadatok pontosságára vagy teljességére.
Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik, és a Garmin nem vállal felelősséget a Garmin navigációs termékek teljesítményének bármely olyan romlásáért, amely abból ered, hogy azokat olyan kézibeszélőkhöz vagy más eszközökhöz közel használja, amelyek földi szélessávú hálózatot használnak és amelyek közel azonos frekvenciatartományban működnek mint amit a globális műholdas navigációs rendszer (GNSS) is használ, ilyen például a globális helymeghatározó szolgáltatás (GPS). Az ilyen eszközök használata ronthatja a GNSS jelek vételét.
A GARMIN SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE A JÓTÁLLÁS MEGSZEGÉSE ESETÉN BÁRMILYEN VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁR KAPCSÁN, FÜGGETLENÜL ATTÓL HOGY AZ HASZNÁLATI HIBÁBÓL, A TERMÉK NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁBÓL, VAGY A KÉSZÜLÉK MEGHIBÁSODÁSÁBÓL FAKAD.
Szavatossági, jótállási igények érvényesítése
A szavatossági igényeit a Megrendelő a Szolgáltató adatai pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül jelentheti be.
A márkaszervizek elérhetősége a Weboldalon a „Márkaszervíz” menüpontban elérhetőek.
Javasoljuk, hogy garanciális reklamáció bejelentéséhez használja a következő nyomtatványokat:
Nyomtatvány letöltése itt: reklamációs jegyzőkönyv.
Nyomtatvány letöltése itt: elállási nyilatkozat
A Honlapon szereplő termékek az Európai Unióból származnak, tehát úgynevezett európai forgalmazásról van szó. Amennyiben bővebb információkat szeretne a termékek pontos származási helyéről kérjük érdeklődjön a következő e-mail címen: info@digiexpert.hu

Abban az esetben, ha a csomag ID szám nélkül lesz elküldve, a csomagot nem fogják átvenni, és visszakerül a feladóhoz.
0 - 10 kg:
Packeta Hungary Kft.
ID 93981789
Ezred utca 2. B2/11
1044 Budapest
Hungary
10 - ... kg:
Český velkoobchod s.r.o.,
Františka Diviše 944/1
104 00 Prague
Czech Republic