logo
0

Személyes adatok feldolgozása

Információk a személyes adatok feldolgozásáról


A személyes adatok feldolgozása, amely az adatok alanyainak beleegyezésén, az üzleti üzenetek küldésén és az internetes kereskedő más, a közvetlen marketing tevékenységének céljain alapul.

1. A rendszergazda azonossága és elérhetőségei

1.1 Az Ön személyes adatainak kezelője a Český velkoobchod s.r.o kereskedelmi társaság, székhelye: Albatrosova 286, 252 42, Jesenice u Prahy, azonosító szám: 24823694, a Társaságot a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégnyilvántartásba bejegyezték, a C szakasz 177668 szám alatt (a továbbiakban: „rendszergazda”).

1.2 A rendszergazda elérhetőségei a következők: a kézbesítési cím Albatrosova 286, 252 42, Jesenice u Prahy, elektronikus postacím: duzik@ceskyvelkoobchod.cz, telefon +420 602 957 602.

1.3 A rendszergazda nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt

2. A személyes adatfeldolgozás jogi ténye

2.1
. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogi indoka az Önnek a rendszergazda számára adott beleegyezése Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban csak „rendelet”) 6. cikkelye 1. a) bekezdésének értelmében.

3. A személyes adatfeldolgozás célja

3.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának a célja az üzleti üzenetek küldése és a rendszergazda más marketing tevékenységeinek végrehajtása az Ön személyével szemben.

3.2. Az rendszergazdának nincs automatikus, egyéni döntése a rendelet 22. cikkelye értelmében.

4. A személyes adatok tárolásának időtartama

4.1.
Az az időtartam, ameddig személyes adatait a rendszergazda tárolja, 3 év, de legtovább addig, amíg Ön a személyes adatainak feldolgozásához való hozzájárulását (ebből a célból) vissza nem vonja.

5. A személyes adatok további átvevői

5.1. Az Ön személyes adatainak további átvevői azok, akik marketingszolgáltatást nyújtanak a rendszergazda számára

5.2. A rendszergazdának nem áll szándékában kiadni az Ön személyes adatait harmadik országnak (az EÚ-n kívüli országnak) vagy nemzetközi szervezetnek.

6. Az adatok alanyának jogai

6.1.
A rendeletben rögzített feltételek mellett Ön jogosult arra, hogy a rendszergazdától hozzáférést kérjen a személyes adataihoz, joga van a személyes adatok javításához vagy törléséhez, illetve azok feldolgozásának korlátozásához, a személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás emeléséhez és a személyes adatok hordozhatóságához.


6.2. Önnek bármikor jogában áll visszavonni a rendszergazdának adott hozzájárulását a személyes adatainak feldolgozásához. Ez azonban nem érinti a személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Visszavonhatja hozzájárulását a személyes adatainak feldolgozásához az alábbiak szerint: E-mailben lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

6.3. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozásával megsértették vagy megsértik a rendeletet, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

6.4. Ön nem köteles a személyes adatait kiszolgáltatni. Személyes adatainak megadása nem jogi vagy szerződéses követelmény, és nem is olyan követelmény, amelyre a szerződéskötéshez szükség van.

Önnek bármikor jogában áll kifogást emelni személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban a közvetlen marketing céljára, beleértve a profilalkotást is, ha a profilalkotás a közvetlen marketingre vonatkozik. Ha Ön a személyes adatainak közvetlen marketing célokra történő feldolgozását kifogásolja, az Ön személyes adatait a továbbiakban nem fogják erre a célra feldolgozni.